07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 14:36

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.για το έργο με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ - Ν.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Η Δ/νσηΤεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ' εφαρμογή:
1) Της παρ.(α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ.Β').
3) Της με αριθμ.πρωτ.5931/237/10-01-2020 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ - Ν.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.580.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (με Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ:766, Κ.Α.Ε:2009ΕΠ76600017
B) Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.
Το παρόν δημοσιεύεται & στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr).

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 14:40